Aktuality

16novembra

AKTUÁLNE VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ

VÁŽENÍ RODIČIA,
od 16.11.2020 vypisujte prosím pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ toto vyhlásenie:

Aktuálne Vyhlásenie zákonných zástupcov o bezinfekčnosti
(platné od 16.11.2020) -
Súbor PDF - súbor PDF
.

Ďakujeme

9novembra

USMERNENIE MŠ K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU "SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ" - AKTUALIZOVANÉ

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ

VÁŽENÍ RODIČIA,
Dávame vám na vedomie Usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania
Spoločná zodpovednosť - Súbor PDF - súbor PDF.
Podmienky vstupu do budovy MŠ -
Súbor PDF - súbor PDF
.
Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie pokynov z usmernenia vzťahujúcich sa na zákonných zástupcov.

Nové Vyhlásenie zákonných zástupcov o bezinfekčnosti (platné od 9.11.2020) -
Súbor PDF - súbor PDF
.

Ďakujeme

25októbra

ŠARKAN LETÍ...

Autor: p. uč. E.Cervová a M. Vagašská (9. trieda)
ŠARKAN LETÍ...
Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlapci, za ním deti. A všetci sa hrnú von, vykríkujú, robia zhon.

Deti s pani učiteľkami 9. triedy na školskom dvore si púšťali šarkana. Počasie im prialo, fúkal silný vietor a deti s veľkou radosťou pozorovali ako vysoko šarkan letí.


Fotografie

20augusta

K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA (aktualizované 25.8.2020)

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA1. Čo Vaše dieťa potrebuje v materskej škole?

- vhodné prezuvky,
- pohodlné oblečenie,
- náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.),
- pyžamo,
- plastový pohár, zubná kefka (okrem 2-3 ročných detí),
- plastový pohár na pitný režim.

2. Prosíme rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom.

3. Čo sa týka ďalších potrieb pre deti (cvičebné úbory, potreby do sauny), budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami z plenárnej schôdze, či triednych aktívov.

4. Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.

5. V prvý deň (pri nástupe do MŠ) je j povinnosťou zákonného zástupcu vypísať a odovzdať triednej učiteľke:
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 - Súbor PDF - súbor PDF

6. Po každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ v trvaní 3 dní je povinnosťou zákonného zástupcu vypísať :
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Súbor PDF - súbor PDF

7. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.

Stravník – dieťa MŠ – denné stravovanie (VZN Mesta Prešov č. 4/2019 článok 6):

Stravník s dotáciou: 0,54 € – celková mesačná suma 11€
Stravník bez dotácie: 1,74 € - celková mesačná suma 36€

STRAVNÉ:
Potravinový účet: SK 98 7500 0000 0040 0842 1238

Info ohľadom stravy, VYHLASOVANIE, platby:

VYHLASOVANIE cez záznamník na tel. čísle 051 7775050
Vedúcou ZŠS je p. Lenka Hudoková.

8. Príspevok / školné (VZN Mesta Prešov č. 4/2019 článok 2) je:

60 € za dieťa do 3 rokov veku,
20 € za dieťa nad 3 roky veku s trvalým bydliskom v meste Prešov,
40 € za dieťa nad 3 roky veku mimo trvalého bydliska mesta Prešov,
Tento príspevok sa uhrádza vkladom na účet školy.

ŠKOLNÉ:
Príjmový účet: SK51 7500 0000 0040 0842 1211
od 1.dňa a najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
(ako variabilný symbol uvediete identifikačné číslo dieťaťa a do správy – meno , priezvisko dieťaťa a triedu).

Za dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školné neuhrádza.

Čísla účtov sú na nástenke školy, webovej stránke.
Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie termínu splatnosti.

9. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na triednych aktívoch v septembri.

10. Zoznamy detí zadelených do tried nebudú zverejnené, budú ich mať učiteľky v triedach. Rodičia boli oboznámení so zadelením ich detí do jednotlivých tried. V prípade, že predsa len dôjde k nejakej dezinformácii alebo nejasnosti kontaktujte nás.

Kontakty:
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk
t.č. 051/7775011,
Mobil: 0911 215 966
Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove určuje prevádzkový čas v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2020/2021 od 6:30 do 17:00 hod.

Príchod do MŠ je do 8.00 hod. Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času.

Ďakujeme

20augusta

Archív článkov šk. roka 2019/2020

kliknite - Archív 2019/2020