Aktuality

24marca

CENCULIENKA V 10. TRIEDE

Autor: p. uč. Mgr. Marcela Mrázová
CENCULIENKA V 10. TRIEDE

Dnes sme si vytvorili SNEHOVÚ KRÁĽOVNÚ s ozajstnou cencúľovou róbou, cencúľovým náhrdelníkom, i ľadovou korunkou, ktorej sme dali meno CENCULIENKA. Postavili sme ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO, do ktorého nás vpustila SNEHOVÁ VÍLA odomknutím brány ľadovým kľúčom - až po uhádnutí úloh, ktoré lemovali cestu vôkol kráľovstva.
Úlohy to veru neboli ľahké, no my sme ich hravo splnili...


Fotografie

10marca

TANGRAMIÁDA

Autor: p. uč. Milka Cervová, Ria Vagašská
TANGRAMIÁDA

V našej MŠ sa uskutočnil 6.ročník Tangramiády. Zúčastnilo sa deväť materských škôl. Deti si mali možnosť vyskúšať hru s tangramom v  troch kolách. V prvom kole mali vytvoriť obrázok s nakreslenou líniou, v druhom kole vytvoriť obrázok bez nakreslenej línií. V treťom kole vytvoriť obrázok podľa vlastnej predstavy. Deti boli veľmi šikovné a tvorivé. Tešili sa z obrázkov, ktoré si vytvorili z tangramu.

Na záver boli deti ocenené diplomom za účasť na tangramiáde a balíčkom sladkostí.


Fotografie

5marca

DARUJTE 2% Z DANE

Autor: Mgr. Alenka Uličná
Darujte 2% z vašich daní
Darujte 2% z vašich daní

Vážení spoluobčania, rodičia a priatelia,

cieľom a úlohou Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova je najmä podpora vzdelávania a výchovy našich detí, podpora ich aktivít v materskej škole a uskutočňovanie rôznych záujmových podujatí. Na realizáciu týchto cieľov sú nevyhnutne potrebné určité finančné prostriedky, ktoré získavame aj vďaka členským príspevkom, vďaka Vašim sponzorským darom a pod. Jedným z ďalších spôsobov získania tak potrebných zdrojov je možnosť použitia 2% zo zaplatenej dane z príjmov právnických a fyzických osôb (podnikateľov i zamestnancov).

Dovoľujeme si Vás preto osloviť a požiadať o poukázanie 2% z Vami zaplatenej dane z príjmov v prospech nášho občianskeho združenia.
Čo je potrebné urobiť:
Fyzická osoba – zamestnanec, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie dane* môže vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu obč. združeniu. Urobiť tak môže prostredníctvom priloženého „VYHLÁSENIA“, ktoré treba vyplniť a do 30. apríla 2019 predložiť príslušnému daňovému úradu. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vyplní zamestnávateľ. O vykonanie zúčtovania dane treba zamestnávateľa požiadať do 15. februára 2018. Zamestnávateľ je povinný zúčtovanie vykonať do 31. marca 2019. Fyzická osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, môže v ňom vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu obč. združeniu. Urobiť tak môže prostredníctvom príslušnej kolónky v daňovom priznaní do 31. marca 2019. (DP FO typ A – VIII. ODDIEL – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO... DP FO typ B – XII. ODDIEL - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO...) Právnická osoba môže taktiež v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu obč. združeniu.

Urobiť tak môže prostredníctvom príslušnej kolónky v daňovom priznaní do 31. marca 2018. (DP PO – IV.časť na strane 7). Potrebné údaje: IČO: 173196171276 Právna forma: občianske združenie Obch. meno/názov: Rodičovské združenie pri MŠ Jurkovičova Sídlo: Jurkovičová 17 08001 Prešov. Prikladáme tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO, podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v z.n.p., ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. V prípade potreby ďalšie tlačivá nájdete na sekretariáte materskej školy.

Vopred ďakujeme za poukázané prostriedky, pochopenie a Vašu podporu. Získané zdroje použijeme v súlade s cieľmi, úlohami a stanovami občianskeho združenia. V roku 2018 Vám prajeme veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov a tešíme sa na stretnutia v rámci aktivít Rodičovského združenia MŠ Jurovičova.

Mgr. Alenka Uličná

28februára

VESELÝ KARNEVAL V ZŠ ŠROBÁROVÁ

Autor: p. uč. Mgr. Marcela Mrázová
VESELÝ KARNEVAL V ZŠ ŠROBÁROVÁ

Prijali sme pozvanie a s veľkou radosťou sme sa išli zabaviť v krásnych maskách rôznych rozprávkových postavičiek. Žiačky ZŠ nás milo privítali a hneď v úvode sa nám predstavili s tanečným programom. Nasledovala promenáda všetkých masiek nás predškolákov, kedy sme sa postupne každá trieda predstavili. Spoločne sme si zatancovali, vyšantili sa a dokonca nás pohostili chutným venčekom. Takto veselo sme spoločne so žiakmi ZŠ prežili karnevalové dopoludnie.


Fotografie

13februára

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
13februára

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Všetky dôležité informácie pre rodičov

Riaditeľstvo MŠ Jurkovičova 17, Prešov oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2019 - 2020 bude prebiehať v súlade s platnou legislatívou (novelou školského zákona § 20 ods. 2 s účinnosťou od 1.9.2015), v čase

od 15. apríla do 10. mája 2019.


 1. Žiadosť do MŠ je dostupná na webovom sídle školy ( Súbor PDF - dokument PDF) alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo v budove MŠ. Bližšie informácie na tel. čísle 051/7775011 a 0911 215966.
 2. Žiadosť musí byť vyplnená, podpísaná oboma rodičmi a potvrdená pediatrom. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí si zákonný zástupca dieťaťa vyzdvihne v termíne dohodnutom s vedením školy a prevezme si ho proti podpisu osobne v MŠ.
 3. Materská škola prednostne prijíma deti:
  • rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • deti s odkladom povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky
  • deti, ktoré majú súrodencov v našej MŠ
  • deti od dvoch rokov veku
 4. Pri prijímaní deti mladších ako 3 roky by deti mali:
  • zvládať odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas
  • spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, umývanie sa, pýtanie sa na WC)
  • primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou
  • mali by mať osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, držať lyžicu...)

3januára

OZNAM PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

Autor: Valentína Sabolová - vedúca ŠJ

Vzhľadom k zmene zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciach, § 4 ods.3 Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny, s účinnosťou od 1.1.2019 poskytne dotáciu na stravu dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a ktoré je prítomné na vyučovacom procese.

Štát v hodnote : 1,20€
rodič uhradí: 0,09€
Spolu: 1,29€ / deň.

23decembra

PF 2019

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
PF 2019Pokojné, láskyplné Vianoce a P.F. 2019 Vám želá

Tatiana Daráková a kolektív zamestnancov MŠ Jurkovičova 17, Prešov

7decembra

MATERSKÁ ŠKOLA NA EURÓPSKEJ CESTE

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
MATERSKÁ ŠKOLA NA EURÓPSKEJ CESTE
Seminár eTwinning pre učiteľov zo slovanských krajín

V dňoch 29. novembra až 1. decembra 2018 sa MŠ Jurkovičova 17 a MŠ Bajkalská 31 v Prešove v zastúpení pani riaditeliek Tatiany Darákovej a Renáty Gumanovej zúčastnili medzinárodného seminára Materská škola na európskej ceste v Ľubľane, v krajine Slovinsko. Cieľovou skupinou tejto vzdelávacej aktivity boli pedagógovia materských škôl zo slovanských krajín.
Medzinárodný seminár nám poskytol množstvo informácií o programe eTwinning, ktorý sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. „E“ je skratka pre elektronický a „twinning“ znamená partnerstvo, družba. Dozvedeli sme sa, že eTwinning nám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžeme realizovať inovatívne školské projekty v rámci edukačných aktivít v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). Program eTwinning vytvára priestor na výmenu informácií a skúseností s kolegami, učiteľmi z Európy a ponúka možnosti ďalšieho vzdelávania. Je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning, predstavuje partnerstvá škôl v Európe, komunitu európskych škôl a európskych učiteľov. Program eTwinning je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov. Vo vzdelávacom programe je zapojených takmer 280 000 učiteľov z celej Európy, s finančnou podporou Európskej komisie a ako súčasť programu Erazmus+. Na Slovensku má eTwinning podpornú službu NSS – Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl na Žilinskej univerzity v Žiline. V Ľubľane ol pripravený bohatý program zástupcami NSS a ambasádormi eTwinningu zo slovanských krajín – Poľsko, Bulharsko, Česko, Slovinsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina. Zúčastnili sme sa prednášok a workšopov. Cieľom bolo vybaviť učiteľov predprimárneho vzdelávania pre nezávislé využívanie programu eTwinning Live. Spoznali sme ako funguje platforma eTwinning, založili sme si osobný profil, vytvorili sme projekt spolupráce s názvom Rozprávková cesta Európou, do ktorého sme získali pre spoluprácu dve učiteľky predprimárneho vzdelávania z Poľska a jednu zo Slovinska. Naša medzinárodná skupina mala možnosť vykonávať praktické cvičenia na platforme eTwinning Live, spoznávať jej výhody a taktiež sme zistili ako funguje Twinspace. Boli nám odprezentované najúspešnejšie projekty eTwinning a spoznali sme možnosti online nástrojov spolupráce, ktoré sú vhodné najmä pre materské školy. Nemenej dôležité boli aj osobné stretnutia s našimi kolegyňami z iných krajín. V rozhovoroch sme sa oboznamovali s predškolskou pedagogikou v tej-ktorej krajine, o témach, ktoré by sme vedeli vložiť do medzinárodných projektov a spôsoboch ako to uskutočniť.
Srdečná vďaka patrí sprevádzajúcim koordinátorkám Ing. Zuzane Kolarovszkej, PhD. a Ing. Kataríne Hrbáňovej z Nss (Žilinská univerzita v Žiline), za ich profesionálny prístup a za pomoc počas celého pobytu v Slovinsku.
Bolo nám cťou, že sme sa dostali do úzkeho výberu a mohli sme reprezentovať naše Mesto Prešov a Slovensko na medzinárodnom seminári „Materská škola na európskej ceste“ v Ľubľane.
Tatiana Daráková Materská škola, Jurkovičova 17, Prešov
PaedDr. Renáta Gumanová Materská škola Bajkalská 31, PrešovFotografie

22novembra

NÁVŠTEVA V DOMOVE SENIOROV NÁRUČ

Autor: p. uč. Adriána Andraščíková
NÁVŠTEVA V DOMOVE SENIOROV NÁRUČ
Opäť si deti z 10.triedy uctili s pokorou seniorov v domove seniorov NÁRUČ

Naša materská škola sa opäť spojila s domovom seniorov Náruč a diali sa úžasné veci...
Je fajn podporiť medzigeneračný kontakt a to sa nám deťom z 10. triedy s ľudovým pásmom piesní, hier i riekaniek podarilo. Milí starkí sa nám odvďačili ohromným potleskom, pochvalou, ale aj s pripravenou bohatou hostinou – chutnými koláčikmi.
Posilniť spolužitie dvoch generácií, je neskutočne krásnym zadosťučinením a myšlienka splnila účel...
Ďakujeme!


Fotografie

16novembra

SEPTEMBER V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Autor: p. uč. Adriána Andraščíková
SEPTEMBER V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE
Kto to klope dneska k ránu,
na čarovnú školskú bránu?
Krásne klope to mi ver,
predsa mesiac september.
Na husličky k tomu hrá, bránu školy otvára...

Dva mesiace prázdnin sú už preč a my sme sa opäť stretli na pôde našej školy, plní zážitkov z leta, z dovoleniek. Tretí september 2018 otvoril aj bránu našej materskej školy a odštartoval nový školský rok. A čo nám na úvod priniesol? Prekvapenie v podobe krásnych slnečných jesenných dní. A pretože slnko a pohyb nás láka my sme nelenili a boli sme aktívni v duchu hesla BE ACTIVE. Ani na chvíľu sme neváhali a našou akciou Pohyb v tele máme s loptami sa hráme sme sa zapojili do medzinárodného projektu Európsky týždeň športu 2018. 21. septembra sme si všetci priniesli do školy kamarátku loptu. Po raňajkách sme sa stretli na našom veľkom dvore ,zasypali sme ho loptami i loptičkami a ukázali sme všetkým, že šport nás baví. Samozrejme nechýbala ranná rozcvička v rytme hudby, rôzne loptové, pohybové aktivity. Lopty sme hádzali, gúľali, podávali a v závere vyhodili čo najvyššie. A dôkazom toho, že v našej materskej škole je športovo, hravo a zdravo sú fotografie, ktoré hovoria za nás a za všetko.


Fotografie

30augusta

POZVÁNKA NA PLENÁRNE ZASADNUTIE

Autor: Rada rodičov, Vedenie MŠ
POZVÁNKA NA PLENÁRNE ZASADNUTIEVÁŽENÍ RODIČIA!

Srdečne Vás pozývame na

PLENÁRNE ZASADNUTIE

rodičov detí 1., 2., 4., 5., 6., 7., 9., 10. a 11. triedy ktoré sa bude konať dňa 5. SEPTEMBRA 2018 o 15,30 h. v zasadacej miestnosti materskej školy.
Po jeho skončení sa uskutočnia TRIEDNE AKTÍVY v jednotlivých triedach.


Účasť nutná!

30augusta

VÝZVA

Autor: Vedenie MŠ
Organizácia dopravy pre ul. Jurkovičova a Šrobárová

Prosíme Vás, aby ste v mesiaci SEPTEMBER 2018 (orientačne) rešpektovali rekonštrukciu prístupovej cesty k materskej škole (ul. Jurkovičova). Žiadame Vás, aby ste parkovali autá v širšom okolí MŠ napr. zo smeru od ulice Exnárova prípadne na kopci na ulici Sekčovská alebo prehodnotili použitie auta pri vodení detí do MŠ a ich vyberaní z MŠ. Predídete zápcham a usporíte čas.
Ďakujeme za pochopenie.

22augusta

ČO VAŠE DIEŤA POTREBUJE V MATERSKEJ ŠKOLE?

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
ČO VAŠE DIEŤA POTREBUJE V MATERSKEJ ŠKOLE?
Zoznam vecí potrebných k začiatku školského roka.

 • vhodné prezuvky
 • pohodlné oblečenie
 • náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.)
 • pyžamo
 • plastový pohár, zubná kefka (okrem 2-3 ročných detí)
 • plastový pohár na pitný režim
Prosíme rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom.
Čo sa týka ďalších potrieb pre deti (cvičebné úbory, potreby do sauny), budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami z plenárnej schôdze, či triednych aktívov.
Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.
Ďakujeme!

Zoznam detí v triedach pre školský rok 2018/2019 - kliknite tu.

20augusta

POZVÁNKA NA PLENÁRNE ZASADNUTIE

Autor: Rada rodičov, Vedenie MŠ
POZVÁNKA NA PLENÁRNE ZASADNUTIEVÁŽENÍ RODIČIA!

Srdečne Vás pozývame na

PLENÁRNE ZASADNUTIE

rodičov novoprijatých detí na šk. rok 2018/19, ktoré sa bude konať dňa 27. AUGUSTA 2018 o 15,30 h. v zasadacej miestnosti materskej školy.
Po jeho skončení sa uskutočnia TRIEDNE AKTÍVY v jednotlivých triedach (3. tr., 8.tr., 12.tr.).


Účasť nutná!

20augusta

Archív článkov šk. roka 2017/2018

kliknite - Archív 2017/2018