O nás

O škole

Materská škola Jurkovičova 17, 080 01 Prešov začala prevádzku 1.11.1989 ako spoločné zariadenie jaslí a materskej školy. Po zrušení detských jaslí sa pohyboval počet tried MŠ od 11 do 13 s počtom prijatých detí od 250 do 281. Svojou veľkosťou, počtom tried a počtom detí sa radíme medzi najväčšie materské školy.

Materská škola pozostáva z troch pavilónov s 12 triedami pre deti a z jedného hospodárskeho pavilónu. Ku škole patrí aj rozsiahly, zrekonštruovaný školský dvor a malé parkovisko pre zásobovacie vozidlá.

V pavilóne "A" je päť tried. Dve triedy sú na prízemí (1. a 11. trieda), dve na prvom poschodí (2. a 10. trieda) a jedna na druhom poschodí (3. trieda). Všetky triedy sú rovnakého typu a pozostávajú z dvoch herní, spálne, šatne, umyvárne a toaliet. Súčasťou každej triedy je aj kuchynka na vydávanie stravy.

Pavilón "B" tvoria tri triedy, ktoré majú rovnaké priestorové podmienky ako triedy v pavilóne "A", sú umiestnené nad sebou – prízemie, prvé poschodie, druhé poschodie (4., 5. a 6. trieda).

V pavilóne "C" sú v súčasnosti štyri triedy, dve na prízemí a dve na poschodí (7., 8., 9. a 12.trieda) a telocvičňa školy. Všetky pavilóny sú navzájom prepojené spojovacími chodbami aj s hospodárskym pavilónom, v ktorom je riaditeľňa, zasadacia miestnosť, práčovňa, kancelária ekonómky školy, sauna, a na prízemí kuchyňa a rozvodňa elektroinštalácie.

Veľkosť a rozloženie tried plne rešpektujú vekové osobitosti detí a hrové obdobie dieťaťa. Vo všetkých triedach sú zriadené hrové a pracovné kútiky, ako aj priestor pre spoločné aktivity a individuálne činnosti detí.

Zamestnanci školy

Riaditeľka školy: Tatiana Daráková

Zástupkyňa školy: Danka Veselovská

Pedagogickí zamestnanci:
Andraščíková Adriána
Antlová Barbara
Bednárová Lucia PaedDr.
Cervová Emília
Damankošová Ľubica Bc.
Dzadíková Iveta
Galmišová Katarína
Harčárová Eva
Hristová Nataša
Hympánová Marta
Kropuchová Iveta
Lešková Mária
Michálková Magdaléna Mgr.
Mrázová Marcela Mgr.
Paľková Silvia Mgr.
Pastirová Valéria
Semanco Barbara Mgr. / Jančušová Radka Mgr.
Suchárová Anna
Šišková Ida Mgr.
Takáčová Miroslava Mgr.
Tomková Beáta
Vagašská Mária
Vlčková Slavomíra Mgr.
Volková Valéria PaedDr.

Prevádzkoví zamestnanci

Adamčíková Emília
Bartošová Anna
Horníková Ľubica
Karahutová Anna
Kmeť Jozef
Kolesárová Slávka
Lorenčíková Anna
Maňkošová Marta
Tulejová Terézia
Vaňová Denisa

Zamestnanci Školskej jedálne

Sabolová Valentína – vedúca ŠJ
Sekeráková Mária
Kubeková Mária
Šoltisová Magdaléna
Hoffmanová Anna
Novotná Božena
Robová Mária