Rodičovské združenie pri MŠ

IČO: 173196171276
Právna forma: občianske združenie

Zloženie Rodičovského združenia v šk. roku 2017/2018

Predseda - Štefan Škrečko

Hospodár - Ivana Steranková

Zapisovateľ - Zuzana Nováková

Členovia RZ - 1. trieda Nováková Zuzana
2. trieda Pavlinská Miriama
3. trieda Chrapčiaková Martina
4.trieda Steranková Ivana
5.trieda Maťufková Klára
6.trieda Škrečko Štefan
7.trieda Petráková Jana
8.trieda Rumanovská Ivana
9. trieda Slivková Ivana
10.trieda Janáková Ingrid
11.trieda Valašek Zdenko
12.trieda Halmi Rudolf

Číslo účtu Rodičovského združenia a informácie k úhrade

SK62 7500 0000 0040 2370 1617 – nezabudnite uviesť VS - identifikačné číslo Vášho dieťaťa

15 EUR/1x ročne do konca septembra

20 EUR/2x ročne do konca októbra a do konca januára daného školského roka

Sumy môžete uhradiť buď 15+20 € za 1. polrok alebo 55 € za celý školský rok.

ZÁPISNICE zo zasadnutí Rodičovského združenia

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 24.9.2018 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 18.9.2017 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 16.5.2017 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 16.5.2017 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 21.2.2017 - Súbor PDF (dokument PDF)

SMERNICA o výške príspevku ZRPŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na edukačné činnosti spojené s pobytom dieťaťa v MŠ Jurkovičova 17 v Prešove - Súbor PDF (dokument PDF)