Rodičovské združenie pri MŠ

IČO: 173196171276
Právna forma: občianske združenie

Zloženie Rodičovského združenia v šk. roku 2017/2018

Predseda - Štefan Škrečko
e-mail:
telefón: 0905 906 657

Hospodár - Lucia Kočtúchová

Zapisovateľ - Zdenko Valašek

Členovia RZ - 1. trieda Laceková Mária
2. trieda Schusterová Monika
3. trieda Chrapčiaková Martina
4.trieda Karamanová Ľudmila
5.trieda Maťufková Miroslava
6.trieda Škrečko Štefan
7.trieda Halmi Rudolf
8.trieda Kočtúchová Lucia
9. trieda Slivková Ivana
10.trieda Marciňáková Lucia
11.trieda Valašek Zdenko
12.trieda Petráková Jana

Číslo účtu Rodičovského združenia a informácie k úhrade

SK62 7500 0000 0040 2370 1617 – nezabudnite uviesť VS - identifikačné číslo Vášho dieťaťa

15 EUR/1x ročne do konca septembra

20 EUR/2x ročne do konca októbra a do konca januára daného školského roka

Sumy môžete uhradiť buď 15+20 € za 1. polrok alebo 55 € za celý školský rok.

ZÁPISNICE zo zasadnutí Rodičovského združenia

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 10.6.2020 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 11.9.2019 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 24.9.2018 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 18.9.2017 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 16.5.2017 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 16.5.2017 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 21.2.2017 - Súbor PDF (dokument PDF)

SMERNICA o výške príspevku ZRPŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na edukačné činnosti spojené s pobytom dieťaťa v MŠ Jurkovičova 17 v Prešove - Súbor PDF (dokument PDF)