Rodičovské združenie pri MŠ

IČO: 173196171276
Právna forma: občianske združenie

Zloženie Rodičovského združenia v šk. roku 2022/2023

Predseda - Mgr. Drahomíra Parničanová
e-mail:
telefón: 0907 476 299

Hospodár - Eva Dimov

Zapisovateľ - Mgr. Iveta Ondrejová

Členovia RZ - 1. trieda: Mgr. Radana Zbihlejová
2. trieda: Bc. Miriama Tirdiľová
3. trieda: Bc. Filip Bugoš
4. trieda: Adriana Pavelková
5. trieda: Ing. Anna Petruščáková
6. trieda: Mgr. Iveta Ondrejová
7. trieda: Vladimír Verčimák
8. trieda: Mgr. Adrián Latta
9. trieda: Mgr. Drahomíra Parničanová
10. trieda: Simona Benčeková
11. trieda: Eva Dimov
12. trieda: Mgr. Barbara Semanco

Číslo účtu Rodičovského združenia a informácie k úhrade

SK62 7500 0000 0040 2370 1617 – nezabudnite uviesť VS - identifikačné číslo Vášho dieťaťa - a do správy pre prijímateľa uveďte tiež meno Vášho dieťaťa a ktorú triedu navštevuje (príklad: Barbora Parničanová, 9.trieda)

15 EUR/1x ročne do konca septembra

20 EUR/2x ročne do konca októbra a do konca januára daného školského roka

Sumy môžete uhradiť buď 15+20 € za 1. polrok alebo 55 € za celý školský rok.

Prečo prispievať do ZRPŠ - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICE zo zasadnutí Rodičovského združenia

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 11.3.2024 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 19.9.2023 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 21.3.2023 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 7.10.2022 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 8.9.2022 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 20.9.2021 - Súbor PDF (dokument PDF)

SMERNICA o výške príspevku ZRPŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na edukačné činnosti spojené s pobytom dieťaťa v MŠ Jurkovičova 17 v Prešove - Súbor PDF (dokument PDF)