Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje obstarávateľa
Verejný obstarávateľ: Materská škola,
Sídlo: ul. Jurkovičova č.17, 08009 Prešov
Štatutárny zástupca: PaedDr. Valéria Volková, riaditeľka


Kontaktné údaje:
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk
Web: www.msjurkovicova.sk
IČO: 37938207
DIČ: 2021764921

Meno zamestnancaTelefón VoIPMobilE-mail
Meno zamestnancaTelefón VoIPMobilE-mail
PaedDr. Valéria Volková051/77750110911215966riaditel@msjurkicova.sk
Lenka Hudoková051/7775050jedalen@msjurkovicova.sk

Profil verejného obstarávateľa
Materská škola, ul. Jurkovičova č.17, Prešov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ako verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, a uskutočnenie stavebných prác je povinná používať postupy podľa tohto zákona. V zmysle uvedeného zákona MŠ, Jurkovičova č. 17, Prešov zriaďuje na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.