Archív článkov školského roka 2019/2020

30júna

PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠZabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti pre deti prihlásené na prázdninovú činnosť v mesiaci JÚL bude realizované nasledovne:
V 1. triede budú deti:
z 1. ,2., 3. a 10. triedy

V 2. triede budú deti:
z 8., 9. a 12. triedy

V 10. triede budú deti:
z 5. a 6. triedy

V 11. triede budú deti:
zo 4., 7. a 11. triedy

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti pre deti prihlásené na prázdninovú činnosť v mesiaci AUGUST bude realizované nasledovne:
V 1. triede budú deti:
z 1.,2., 3.,4. a 5. triedy

V 2. triede budú deti:
zo 6., 7., 8. a 9. triedy

V 3. triede budú deti:
z 10., 11. a 12. triedy

Kontakty v prípade potreby:
Mobil: 0911 215 966
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk

19júna

POPLATKY ZA PRÁZDNINOVÚ ČINNOSŤ

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠŽiadame zákonných zástupcov, aby poplatky za prázdninovú činnosť uhradili najneskôr do
25.6.2020

Školné:
V zmysle VZN Mesta Prešov č.4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov (školné), pomernú časť príspevku vo výške 2,00 eur/deň uhrádza zákonný zástupca za dieťa, ktoré dochádza do materskej školy v čase letných prázdnin (platba sa netýka detí rok pred plnením povinnej šk. dochádzky).

Príjmový účet SK51 7500 0000 0040 0842 1211

Stravné:
Poplatok za stravu je 1,74€/deň,
deti rok pred plnením povinnej šk. dochádzky deti platia 0,54€/deň.

Potravinový účet SK98 7500 0000 0040 0842 1238

Ďakujeme

Kontakty v prípade potreby:
Mobil: 0911 215 966
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk

15júna

PREBERANIE ROZHODNUTÍ

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠVážení rodičia detí novozapísaných na šk. rok 2020/21

Pozývame Vás v dňoch 18.6.2020 a 22.6.2020 v čase od 7,00 do 16,00 hod. na preberanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí do MŠ. Žiadame tých zákonných zástupcov, ktorí ešte nedoručili k žiadosti potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa, aby tak učinili čo najskôr.
Aby sme mohli vydať rozhodnutie, žiadosť musí byť kompletná.

Kontakty v prípade potreby:
Mobil: 0911 215 966
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk

12júna

OZNAM K NÁSTUPU DO MŠ OD 15.6.2020

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠVšetky deti, ktoré zákonní zástupcovia prihlásili emailom na pobyt v MŠ od 15.6.2020 do 30.6.2020, nastúpia do MŠ, k už chodiacim deťom, v pondelok 15.6.2020 takto: v prevádzke budú triedy:
2.trieda + deti z 1. triedy
3. trieda
4. trieda
5. trieda
6. trieda
7. trieda + deti z 12. triedy
8. trieda
9. trieda
10. trieda
11. trieda

Prevádzka MŠ je od 15.6.2020 do 30.6.2020.

od 6,30 hod. do 16,30 hod..
Žiadame rodičov, aby dodržiavali tento režim prevádzky MŠ.

Kontakty v prípade potreby:
Mobil: 0911 215 966
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk

8júna

HARMONOGRAM PREVÁDZKY MŠ OD 1.7. DO 31.8.2020

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠV zmysle pokynov MŠVVaSR zisťujeme predbežný záujem o návštevu materskej školy Vášho dieťaťa do 31.08.2020.
Počas mesiacov júl a august, každá materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prešov, bude mať prevádzku len pre deti zo svojej MŠ. Deti nebudú migrovať po iných materských školách.
Viac sa dozviete kliknutím na odkaz -
Harmonogram prevádzky MŠ Jurkovičova počas letných prázdnin Súbor PDF - dokument PDF

A. Záujem o umiestnenie dieťaťa nahláste do 19. júna 2020 e-mailom na: riaditel@msjurkovicova.sk

B. Pokyny pre rodičov, ktorých detí majú potvrdenú dochádzku.
Rodič pri nástupe dieťaťa podpíše a odovzdá:

1. Vyhlásenie zákonného zástupcu - Súbor PDF - dokument PDF

2. Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa - Súbor PDF - dokument PDF

Kontakty v prípade potreby:
Mobil: 0911 215 966
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk

5júna

OZNAM ČSOB K HOTOVOSTNÝM VKLADOM

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠNa základe oznámenia ČSOB, a.s. v znení:
ČSOB z dôvodu vírusu COVID – 19 zamedzuje manipuláciu s finančnou hotovosťou a to tým spôsobom, že od 8.6.2020 nebude na svojich pobočkách prijímať hotovostné vklady od tretích osôb do výšky 50 EUR.
Žiadame rodičov, ktorí vkladali hotovosť za stravu a školné priamo do ČSOB, aby realizovali platby bezhotovostným stykom a to prevodom z osobného účtu na účty MŠ (príjmový a potravinový – internetbankingom alebo zadaním trvalého príkazu v banke).
Ďakujeme!

5júna

OZNAM K VRÁTENIU PREPLATKOV

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠAk vám vznikol v súvislosti so situáciou COVID – 19 preplatok príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) žiadame vás, aby ste požiadali o vrátenie preplatku písomne – vypísaním žiadosti a jej doručením vedeniu MŠ do 19.6.2020

Tlačivo - Žiadosť o vrátenie preplatku
Súbor PDF - dokument PDF

5júna

POĎAKOVANIE

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
POĎAKOVANIEChcela by som poďakovať doc. Ing. Michalovi Hatalovi, PhD., prodekanovi pre vzdelávanie, vedúcemu katedry automobilových a výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove.
Poďakovanie mu právom patrí za to, že pre zamestnancov MŠ Jurkovičova 17, Prešov zabezpečil výrobu niekoľkých desiatok ochranných štítov.
Veľmi nám pomohol v tejto neľahkej a aj ekonomicky náročnej situácii, keďže sme štíty dostali bezodplatne. Nesmierne si to vážime a vyjadrujeme vrelú vďaku.

27mája

OZNAM K NÁSTUPU DETÍ DO MŠ OD 1.6.2020

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
OZNAM K NÁSTUPU DETÍ DO MŠ OD 1.6.2020Materskú školu budú navštevovať deti, ktoré boli prihlásené na pobyt v MŠ od 1.6.2020.
Oznamujeme vám, že prevádzka MŠ Jurkovičova 17, Prešov bude od 1.6.2020 zabezpečená takto:
Pavilón A
1. trieda: deti z 9. triedy
2. trieda: deti z 2. tr. + deti z 12. tr.
3. trieda: deti z 3. tr. + deti z 8. tr. (od K po Z)
10. trieda: deti z 10. tr. + deti z 8. tr. (od A po J)
11. trieda: deti z 11. tr. + deti z 1. tr.
Pavilón B
4. trieda: deti zo 4. tr. + deti zo 7. tr.
5. trieda: deti z 5. tr.
6. trieda: deti zo 6. tr.


Ďakujeme rodičom detí, ktorých sme telefonicky kontaktovali, za ich ústretovosť, že si nechali deti v mesiaci jún doma, v osobnej starostlivosti. Takto nám pomohli personálne zabezpečiť prevádzku v tejto náročnej situácii.
Ďakujeme

Pravidlá prevádzky MŠ JURKOVIČOVA počas pandémie
Súbor PDF - dokument PDF

Opatrenia po príchode do šatne MŠ JURKOVIČOVA počas pandémie
Súbor PDF - dokument PDF

Povinnosti zákonného zástupcu
Súbor PDF - dokument PDFKontakty v prípade potreby:
Mobil: 0911 215 966
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk

25mája

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU - VEDÚCA ZŠS

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠRiaditeľstvo MŠ Jurkovičova vypisuje výberové konanie na pozíciu vedúcej ZŠS. Bližšie informácie nájdete kliknutím na tento odkaz - Súbor PDF - dokument PDF.

20mája

PREDBEŽNÝ ZÁUJEM O NÁVŠTEVU MŠ OD 1.6.2020

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠVzhľadom na plánované otváranie MŠ a v zmysle pokynov z MŠVVaSR „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“ a v súvislosti so zabezpečením personálnych, materiálnych a priestorových podmienok a určenia režimu prevádzky, Vás žiadame, aby ste nám oznámili

predbežný záujem o návštevu materskej školy Vášho dieťaťa

od 01.06.2020.

Svoje vyjadrenie k nástupu Vášho dieťaťa nám môžete zasielať formou SMS na číslo: 0911215966, alebo mailom na e-mail: riaditel@msjurkovicova.sk
v dňoch 21. a 22.5.2020.

Rozhodnutím zriaďovateľa bude doba prevádzky MŠ od 1.6.2020 vymedzená na čas od 07:00 do 16:00 hod.

24apríla

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Všetky dôležité informácie pre rodičov

Riaditeľstvo MŠ Jurkovičova 17, Prešov oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2020 - 2021 bude prebiehať v súlade s platnou legislatívou (novelou školského zákona § 20 ods. 2 s účinnosťou od 1.9.2015) a určením termínu zriaďovateľom Mestom Prešov v čase

od 4. mája do 15. mája 2020.

Žiadame vás, aby ste žiadosti posielali do MŠ klasickou alebo elektronickou poštou, emailom (scan) alebo vhoďte žiadosť v obálke do poštovej schránky MŠ alebo vyplnením online formulára na našom webovom sídle.


 1. Žiadosť do MŠ je dostupná na webovom sídle školy ( Súbor PDF - dokument PDF). Online prihláška je dostupná na webovom sídle školy - ONLINE PRIHLÁŠKA 2020/21.
  Bližšie informácie na tel. čísle 051/7775011 a 0911 215966.
 2. Žiadosť musí byť vyplnená, podpísaná zákonnými zástupcami a doplnená čestným vyhlásením o bezinfekčnosti – ( Súbor PDF - dokument PDF). Potvrdenie pediatrom je potrebné do MŠ doložiť najneskôr do 12.6.2020. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí bude zákonnému zástupcovi dieťaťa zaslané do 30.6.2020.
 3. Materská škola prednostne prijíma deti:
  • rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • deti s odkladom povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky
  • deti, ktoré majú súrodencov v našej MŠ
  • deti od dvoch rokov veku
 4. Pri prijímaní deti mladších ako 3 roky by deti mali:
  • zvládať odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas
  • spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, umývanie sa, pýtanie sa na WC)
  • primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou
  • mali by mať osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, držať lyžicu...)

16apríla

VYZDVIHNUTIE OSOBNÝCH VECÍ

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠVážení rodičia, Oznamujeme vám, že dňa 23.4.2020 (štvrtok) si môžete prísť pre veci vašich detí od 9,00 hod. do 11,30 hod.. Prosíme vás, aby ste prišli s rúškom, rukavicami a aby ste rešpektovali pokyny zamestnancov školy.
Ďakujeme za pochopenie!

16apríla

ŠKOLSKÁ SPÔSOBILOSŤ - ZÁVERY (5., 6. A 9. TRIEDA)

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠVážení rodičia detí 5., 6. a 9. triedy,
dňa 23.4.2020 v čase od 9,00 hod. do 11,30 hod. si môžete vyzdvihnúť závery orientačného zhodnotenia školskej spôsobilosti. V prípade, že si nebudete môcť v tomto čase vyzdvihnúť tieto materiály, môžete kontaktovať PhDr. Katarínu Sabolovú, psychologičku na čísle 0915 929 354 alebo emailom na adrese katarina.sabolova@mail.telekom.sk vie vám závery a odporúčania poslať. Kontaktovať môžu pani psychologičku aj rodičia detí 12. triedy, ktoré nestihla otestovať z dôvodu uzatvorenia MŠ.
Ďakujeme!

6apríla

POZASTAVENIE PLATIEB

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠVÁŽENÍ RODIČIA!

žiadame vás, aby ste pozastavili platby za stravu a školné (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou MŠ) do ďalšieho usmernenia.

Kontakty:
Mobil: 0911 215 966
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk

27marca

DÔLEŽITÝ OZNAM

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠVÁŽENÍ RODIČIA!

Materská škola ostáva naďalej ZATVORENÁ do odvolania!!!

1. Termín zápisu detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 bude prebiehať
v mesiaci MÁJ 2020.
Bližšie informácie k zápisu detí sa dozviete včas.

2. Pre platby za školné a stravné za mesiac marec 2020 platí
VZN Mesta Prešov č.4/2019.
Každé platiace dieťa bude posudzované individuálne za mesiac marec 2020.

3. Kontakty v prípade potreby:
Mobil: 0911 215 966
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk

9februára

DARUJTE 2% Z DANE

Autor: Štefan Škrečko - predseda Rodičovského združenia
Darujte 2% z vašich daní
Darujte 2% z vašich daní

Vážení spoluobčania, rodičia a priatelia,

cieľom a úlohou Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova je najmä podpora vzdelávania a výchovy našich detí, podpora ich aktivít v materskej škole a uskutočňovanie rôznych záujmových podujatí. Na realizáciu týchto cieľov sú nevyhnutne potrebné určité finančné prostriedky, ktoré získavame aj vďaka členským príspevkom, vďaka Vašim sponzorským darom a pod. Jedným z ďalších spôsobov získania tak potrebných zdrojov je možnosť použitia 2% zo zaplatenej dane z príjmov právnických a fyzických osôb (podnikateľov i zamestnancov).

Dovoľujeme si Vás preto osloviť a požiadať o poukázanie 2% z Vami zaplatenej dane z príjmov v prospech nášho občianskeho združenia.
Čo je potrebné urobiť:
Fyzická osoba – zamestnanec, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie dane* môže vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu obč. združeniu. Urobiť tak môže prostredníctvom priloženého „VYHLÁSENIA“, ktoré treba vyplniť a do 30. apríla 2020 predložiť príslušnému daňovému úradu. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vyplní zamestnávateľ. O vykonanie zúčtovania dane treba zamestnávateľa požiadať do 15. februára 2020. Zamestnávateľ je povinný zúčtovanie vykonať do 31. marca 2019. Fyzická osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, môže v ňom vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu obč. združeniu. Urobiť tak môže prostredníctvom príslušnej kolónky v daňovom priznaní do 31. marca 2020. (DP FO typ A – VIII. ODDIEL – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO... DP FO typ B – XII. ODDIEL - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO...) Právnická osoba môže taktiež v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu obč. združeniu.

Urobiť tak môže prostredníctvom príslušnej kolónky v daňovom priznaní do 31. marca 2020. (DP PO – IV.časť na strane 7). Potrebné údaje: IČO: 173196171276 Právna forma: občianske združenie Obch. meno/názov: Rodičovské združenie pri MŠ Jurkovičova Sídlo: Jurkovičová 17 08001 Prešov. Prikladáme tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO, podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v z.n.p., ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. V prípade potreby ďalšie tlačivá nájdete na sekretariáte materskej školy.

Vopred ďakujeme za poukázané prostriedky, pochopenie a Vašu podporu. Získané zdroje použijeme v súlade s cieľmi, úlohami a stanovami občianskeho združenia. V roku 2020 Vám prajeme veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov a tešíme sa na stretnutia v rámci aktivít Rodičovského združenia MŠ Jurkovičova.

Štefan Škrečko - predseda Rodičovského združenia

3marca

SÚŤAŽ O OVOCNÉ STROMY A KRY

Autor: p. uč. Mgr. Marcela Mrázová
SÚŤAŽ O OVOCNÉ STROMY A KRY

Milí rodičia
hlasujme o hlavnú výhru: ovocné stromy a kry pre naše deti i budúce generácie,
ktoré by boli obohatené o tieto dreviny a ich chutné osviežujúce plody › záleží nám na nich.
Výhercom z celého Slovenska sa stáva ten, kto bude mať v dobe ukončenia hlasovania (ktoré je sprístupnené od 01.03.2020)
najviac označení "Páči sa mi to" na súťažnú fotografiu našej MŠ ›
link na súťažnú fotografiu
Hlasovať môže každý registrovaný používateľ stránky Záhrada.sk!
Hlasujte prosím a zdieľajte ju so svojimi priateľmi
Koniec hlasovania je 20.03.2020 do 12.00 hod.
Naše = Vaše deti si to zaslúžia!
Za každý Váš hlas ĎAKUJEME

3marca

KNIHA - PRIATEĽ ČLOVEKA

Autor: p. uč. E.Cervová a M. Vagašská (9. trieda)
KNIHA - PRIATEĽ ČLOVEKA

Aj my spolu s deťmi sme navštívili knižnicu na Exnárovej ulici v Prešove. Privítala nás knihovnička Katka, ktorá deťom vysvetlila, ako sa kniha vyrába a ako sa s ňou zaobchádza. Deti si prelistovali detské rozprávkové knihy a navzájom si ich medzi sebou vymieňali. Vysvetlila im rozdiel medzi kníhkupectvom a knižnicou. Na záver odovzdala deťom prihlášky, aby deti spolu s rodičmi začali navštevovať knižnicu.
Fotografie

3marca

KARNEVALOVÝ BÁL

Autor: p. uč. Mgr. Marcela Mrázová a Beáta Tomková (10. trieda)
KARNEVALOVÝ BÁL
FEBRUÁR sa blázni rád,
v tvári s peknou maskou,
veď je kráľom maškarád,
PRINCEZIEN i ŠAŠKOV...


Fotografie

16februára

DAJME SPOLU GÓL - PROJEKT

Autor: p. uč. E.Cervová a M. Vagašská (9. trieda)
DAJME SPOLU GÓL - PROJEKT

Do tohto projektu sa prihlásilo 17 detí. Sú to pohybové aktivity, súťaže v družstvách aj jednotlivcov pod vedením trénerky Viktórie. Realizuje to počas pobytu vonku na ihrisku v areáli MŠ. Deti sa na tieto aktivity veľmi tešia a sú veľmi snažívé.

DAJME SPOLU GÓL - PROJEKT
16februára

KARNEVAL

Autor: p. uč. Barbara Antlová (12. trieda)
KARNEVAL

Fašiangový čas prináša zábavu, radosť, veselosť. V našej materskej škole je detský karneval v tomto čase už milou tradíciou. Obdobie očakávania a prípravy masky vystriedal deň, na ktorý všetky deti netrpezlivo čakali. Všetci predškoláci z 5,6,9 a 12 triedy vyobliekaní v rôznych maskách sa vybrali so svojimi pani učiteľkami vedľa do ZŠ Šrobárova, kde sa spolu s ostatnými deťmi z prvého stupňa zabávali. Iba maškarný ples je miesto plné fantázie, kde sa spolu v dobrej nálade zabávajú princezné s ninja bojovníkmi, pavúčí muž s nežnou baletkou, zvieratká z lesa s lietadielkom, Shrek a kovboj, tiger s Indiánom, krehká víla s pirátom… Tak tomu bolo aj vo vyzdobenej sále školy , kde sa predstavili jednotlivé triedy v sprievode masiek , potom sa rozpútala veselá zábava a v tanci sa vykrúcali deti spolu so svojimi pani učiteľkami. Deti si pochutnali na čaji a výbornom koláčiku, ktoré napiekli tety kuchárky. Celým programom nás sprevádzali šikovné pani učiteľky z prvého stupňa, ktorým chceme aj takto poďakovať, že nás aj tento rok pozvali na ich karneval. Všetky naše masky boli za svoju originalitu odmenené krásnymi záložkami do kníh, ktoré vyrobili deti zo školy pre našich nastávajúcich prváčikov. Bolo veselo, bolo fajn. Vysmiatí, vytancovaní, unavení, ale to nič, pretože deti si užili dopoludnie plné krásnych okamihov a o rok sa tešíme znova, že sa opäť aspoň na chvíľu prenesieme do sveta rozprávok, fantázie, tanca a zábavy!


Fotografie

16februára

TANCOVALA VLOČKA S VLOČKOU

Autor: p. uč. Mgr. Marcela Mrázová a Beáta Tomková (10. trieda)
TANCOVALA VLOČKA S VLOČKOU
Tancovala s vločkou vločka, deťom z 10 triedy rozžiarila očká

Tak sme sa teda dočkali toľko očakávaného sneženia a konečne sme sa mohli guľovať, kĺzať a "snehovo sa vyšantiť". Ďakujeme milá pani Zima...


Fotografie

26januára

STRATILI SA VIANOCE

Autor: p. uč.M. Hympánová (5. trieda)
STRATILI SA VIANOCE

Nepoznám nikoho, kto by sa netešil na najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Správa, ktorú sme sa dozvedeli 20.decembra, neveštila nič dobré. Vianoce sa stratili! Deti z 5.triedy sa rozhodli ich nájsť. Na celý príbeh a na to, či sa im to podarí, sa prišli pozrieť ich kamaráti z našej Materskej školy. Deti čakala ťažká úloha. Museli prejsť rozprávkovým lesom, kde žil Laktibrada s veľkou bradou, Vajce čo sa vybralo na vandrovku, fúzatí Zbojníci, prekrásne Víly, zlý Čarodej, bláznivé Diablice. Všetky tieto bytosti nielen spievali a tancovali, ale aj dávali deťom rôzne hádanky a len po uhádnutí správnej odpovede sa mohli vybrať hľadať ďalej stratené Vianoce. Až za Strašidelným lesom našli chorého Čerta, ktorý zatúžil po Vianociach, ukradol deťom vianočný stromček a pojedol z neho všetky sladkosti. Čert priznal svoje nepekné správanie. Deťom sa ospravedlnil a vianočný stromček sa rozsvietil. Takto našli deti Stratené Vianoce!


Fotografie

19januára

SÚŤAŽ O NANOOMIETKU

Autor: p. uč. S. Vlčková
SÚŤAŽ O NANOOMIETKU

Milí rodičia,

naša MŠ sa zapojila do súťaže o hlavnú výhru: patentovanú NANO OMIETKU pre 10 skôl, ktoré získajú najväčší počet hlasov na súťažnú fotografiu.

Link na našu súťažnú fotografiu - kliknite.

Hlasujte za našu materskú školu tak,že dáte like pod fotku našej MŠ (“Páči sa mi to”) a zdieľajte ju so svojimi priateľmi,aby sme získali čo najviac hlasov. Hlasovanie končí 31.1.2020.
Naše deti si to zaslúžia! Za každý váš hlas ĎAKUJEME..

19januára

NÁVŠTEVA 1.A V ZŠ ŠROBÁROVA

Autor: p. uč. E.Cervová a M. Vagašská (9. trieda)
NÁVŠTEVA 1.A V ZŠ ŠROBÁROVA

Dňa 16.1.2020 sme spoločne s deťmi navštívili ZŠ na Šrobárovej ulici. P. uč. K. Nogradyová pripravila pre deti úlohy, ktoré si vyskúšali pri tabuli. Deti úlohy zvládli a preto si zaslúžili aj odmenu. Deťom sa v 1.A triede páčilo a odniesli si so sebou pekné zážitky.


Fotografie

11januára

VIANOČNÁ BESIEDKA

Autor: p. uč. E.Cervová a M. Vagašská (9. trieda)

Dňa 19.12.2019 pod vedením p.uč. E.Cervovej a p.uč. M.Vagašskej sme pripravili vianočné vystúpenie. Áno, Vianoce sú slávnosťou, kedy ľudia majú k sebe bližšie. Každodennosť sme vymenili za krásne tradície, tanec, spev, koledy, ba aj vianočné darčeky. Želáme Vám všetkým radosť a pokoj a rok 2020 nech je šťastný a úspešný.

11januára

EKO-ADVENTNÝ KALENDÁR

Autor: p. uč. E.Cervová a M. Vagašská (9. trieda)
EKO-ADVENTNÝ KALENDÁR

V čase od 1.12.2019 do 24.12.2019 sme sa spolu s deťmi zapojili do projektu EKO-adventný kalendár pre našu zem. Každý deň celá trieda alebo skupina deti plnila úlohy z adventného kalendára. Splnenie jednotlivých úloh si vyžadovalo trocha viac úsilia ale všetci sme sa tešili z toho, ako sa nám jednotlivé úlohy podarilo splniť. Stvárnenie tohto enviromentálneho kalendára prinieslo deťom veľa zábavných a poučných chvíľ.


Fotografie

26novembra

NÁVŠTEVA V PU - ODBOR DENTÁLNA HYGIENA

Autor: p. uč. E.Cervová a M. Vagašská (9. trieda)
NÁVŠTEVA V PU - ODBOR DENTÁLNA HYGIENA

Dňa 15.11.2019 deti 6.triedy a 9. triedy pod vedením svojich učiteliek navštívili Prešovskú univerzitu študijný odbor - dentálna hygiena. Spolu so študentkami tvorili a vzdelávali sa v krajine Zubných víl, v krajine Zubožrútov a v krajine Plakuliek. V týchto krajinách sa oboznámili ako správne sa majú starať o svoje zúbky, ako vzniká zubný kaz a zubný plak.
Deti boli odmenené zubnou kefkou, zubnou pastou a diplomom.


Fotografie

26novembra

ZDRAVÝ ÚSMEV

Autor: p. uč. E.Cervová (9. trieda)
ZDRAVÝ ÚSMEV

Dňa 8.11.2019 k nám opäť prišli študentky z fakulty zdravotníckych odborov - odbor dentálnej hygieny s projektom “Zdravý úsmev”. Deti ich privítali s básňou o zúbkoch.

Ja som zúbok maličký, mám rád všetky detičky.
Usmiaty som, keď som čistý, len ma Janka pekne čistí.
Korunku mám hore, dole koreň, každý deň si na mňa spomeň.


Spolu so študentkami si deti zopakovali ako sa majú starať o svoje zúbky, ako ich majú správne čistiť. V závere si deti pod dohľadom názorne skontrolovali svoje vlastné zubné kefky.


Fotografie

17novembra

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

Dňa 15. októbra sa v PKO Čierny orol v Prešove odohral koncert zdravej výživy organizovaný mestom Prešov, OŠKaCR a Referátom školstva, mládeže a športu Prešov pod taktovkou odbornej referentky Bc. Mariky Tejiščákovej DiS. Témou bola ZELENINA. Zamestnanci školských jedálni pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prešov pripravili spektrum jedál, ktoré lákali pohľady a šteklili chuťové bunky zúčastnených. Samozrejme, že si predstavitelia mesta vybrali a ocenili konkrétne jedlá. Medzi ocenenými bol aj TEKVICOVÝ KOLÁČ S TVAROHOM, ktorý pripravili kolegyne z kuchyne našej materskej školy. Vyzeral nádherne, ale aj chutil výborne. Okrem toho pripravili aj BRAVČOVÉ ROLÁDY S KÁPIOU, ktoré boli rovnako chutné. Deti z materských škôl vystúpili s veselým programom, ktorý obohatil tento deň a dodal mu ďalší rozmer. Zástupcovia mesta ocenili zamestnancov zariadení školského stravovania a obdarili ich bohatými darmi. Spoločne sa tešíme z vydareného podujatia.


Fotografie

7novembra

VEČERNÍČEK V MŠ

Autor: p. uč. E.Cervová a M.Vagašská (9. trieda)
VEČERNÍČEK V MŠ

Dňa 28.10.2019 sa opäť celá naša materská škola zapojila do večerníčka. Deti v spolupráci so svojimi rodičmi si zhotovili lampáše, strašidlá helloweenské tekvice, príšerky, netopiere a nechýbali ani duchovia. Samozrejme, že k nám zavítal aj ujo Ľubo s rozprávkou o repe. V závere si deti zatancovali a zaspievali pieseň o tekvici. V ďalšom školskom roku sa opäť tešíme na další ročník "Večerníčka".

29októbra

FAREBNÁ JESEŇ

Autor: p. uč. Barbara Antlová a Mária Lešková (12. trieda)
ŠARKANIÁDA

V jeden krásny slnečný októbrový deň nás v škôlke navštívila jesenná víla, ktorá potrebovala premaľovať prírodu do jesenných farieb. Víla sa opýtala detí či poznajú, aké sú farby jesene a poprosila deti zo všetkých tried, aby jej pomohli premaľovať prírodu do jesenných farieb.
Najstaršia skupina detí jej namaľovala krásne farebné obrázky na plachty, ktoré teraz skrášľujú naše chodby v MŠ, stredné skupiny detí vytvárali rôzne obrazce z lístia, gaštanov, šišiek, konárikov, kamienkov a iného prírodného materiálu, no a tie najmladšie jej pomohli do košíčkov pozbierať (farebné guľôčky)hrušky, jabĺčka a slivky, ktoré sa Víle vysypali všade po tráve.
Na záver si deti zatancovali spolu s jesennou vílou a vetríkom Tanec vetra.


Fotografie

28októbra

ŠARKANIÁDA

Autor: p. uč.E. Cervová (9. trieda)
ŠARKANIÁDA

Dňa 22.10.2019 sme sa zúčastnili mestskej škôlkárskej šarkaniády v Materskej škole na Bernolákovej ulici. Deti odprezentovali svojho šarkana Jurka, ktorého si zhotovili podľa vlastnej fantázie a potešili všetkých svojou piesňou a básňou o Šarkanovi.

Za účasť na šarkaniáde deti boli odmenené sladkosťami a diplomom.


Fotografie

28októbra

PRVÉ DNI V ŠKÔLKE DETÍ 10. TRIEDY

Autor: p. uč.Mgr. Marcela Mrázová (10. trieda)
PRVÉ DNI V ŠKÔLKE DETÍ 10. TRIEDY

Nástup ďalšej generácie 2 - 3 ročných detí do našej MŠ sprevádzali rána plné prekvapených tváričiek, ale i slzičiek. Tu platí porekadlo s úsmevom ide všetko ľahšie. Naši najmenší sa rýchlo adaptovali do nového prostredia, postupne sa osmelili a už po prvom týždni sa ľahšie lúčili od rodičov. Pozrite sa mamičky a oteckovia ako sme spoločne trávili prvé chvíľky pri nadväzovaní prvých priateľstiev, pri spoznávaní sa s novými spoločnými hrami, tancami, riekankami, básničkami, hračkami, ale i s prvým ochutnávaním dobrôt, ktoré nám pripravujú naše tety kuchárky - nech sa páči...Fotografie

22októbra

POHYB V TELE

Autor: p. uč.Adriána Andraščíková (4. trieda)
POHYB V TELE
„Abeceda, to je veda,
len tak naučiť sa nedá.
Po písmenku, pomaličky,
ulož si ju do hlavičky.“

September je veľký kráľ, do škôlky nás zavolal. A po lete, prázdninách a dovolenkách pripravil v našej škole pre všetkých veľkých i maličkých loptový deň pod názvom Pohyb v tele máme s loptami sa hráme. Ale, kto sa túžil s loptou hrať, musel sa prv rozhýbať. Deň odštartovala veselá hudobná rozcvička so 4. triedou. Po rozcvičke zasypalo náš školská dvor nie len kopec detičiek ale aj veľa, veľa loptičiek. A loptovanie sa začalo... Bolo, že to radosti. Myslím si, že lopta je bez pochyby najlepšia hračka všetkých čias a možno ste nevedeli, ale hra s ňou zlepšuje:

 • vizuálno-motorickú koordináciu,
 • akomodáciu oka, rovnováhu a jemnú motoriku,
 • schopnosť rozlišovať veľkosť a hmotnosť,
 • dýchanie a celkové okysličenie tela,
 • tímovú spoluprácu,
 • koncentráciu...

Touto akciou sa naša materská škola zapojila do medzinárodného projektu Európsky týždeň športu 2019, ktorého hlavným heslom je BUĎ AKTÍVNY...
A MY SME BOLI!!!


Fotografie

22októbra

NÁVŠTEVA V ZŠ SIBÍRSKA

Autor: p. uč.Barbara Antlová
NÁVŠTEVA V ZŠ SIBÍRSKA
„Abeceda, to je veda,
len tak naučiť sa nedá.
Po písmenku, pomaličky,
ulož si ju do hlavičky.“

A ako si písmenká ukladajú do hlavičky naši kamaráti školáci, sme sa s predškolákmi presvedčili pri návšteve ZŠ Sibírskej. Písmená sme videli všelijaké - tučné, tenké, skrútené...Všetky sa spolu kamarátili, spájali sa do slabík, slov, viet. So žiakmi 1.triedy sme si zaspievali zopár piesni a ukázali nám naozajstné , úhľadné prvácke písanky. Dokonca sme navštívili aj pána riaditeľa. Veľmi sa nám tam páčilo a ďakujeme za príjemné chvíle strávené v tejto škole.


Fotografie

15októbra

ZLATÝ KĽÚČIK

Autor: učiteľky z 9., 12., 5. a 6. triedy
ZLATÝ KĽÚČIK

Dňa 3.10.2019, triedy predškolákov navštívili divadlo Alexandra Duchnoviča s rozprávkou Zlatý kľúčik. Rozprávka potešila detské srdiečko, vykúzlila úsmev na ich tvárach a dobrú náladu. Záver predstavenia bol znásobený potleskom detí.


Fotografie

25augusta

ČO VAŠE DIEŤA POTREBUJE V MATERSKEJ ŠKOLE?

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
ČO VAŠE DIEŤA POTREBUJE V MATERSKEJ ŠKOLE?
Zoznam vecí potrebných k začiatku školského roka.

 • vhodné prezuvky
 • pohodlné oblečenie
 • náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.)
 • pyžamo
 • plastový pohár, zubná kefka (okrem 2-3 ročných detí)
 • plastový pohár na pitný režim
Prosíme rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom.
Čo sa týka ďalších potrieb pre deti (cvičebné úbory, potreby do sauny), budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami z plenárnej schôdze, či triednych aktívov.
Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.
Ďakujeme!

25augusta

POZVÁNKA NA PLENÁRNE ZASADNUTIE

Autor: Rada rodičov, Vedenie MŠ
POZVÁNKA NA PLENÁRNE ZASADNUTIEVÁŽENÍ RODIČIA!

Srdečne Vás pozývame na

PLENÁRNE ZASADNUTIE

rodičov detí 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. a 12. triedy ktoré sa bude konať dňa 4. SEPTEMBRA 2019 o 15,30 h. v telocvični materskej školy (pavilón C).
Po jeho skončení sa uskutočnia TRIEDNE AKTÍVY v jednotlivých triedach.


Účasť nutná!

25augusta

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

Autor: Vedenie MŠ

VÁŽENÍ RODIČIA!

Upozorňujeme Vás, že v deň nástupu Vášho dieťaťa v novom školskom roku do MŠ, budete podpisovať Vyhlásenie o bezinfekčnosti v triede.
Nepotrebujete potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa!

Ďakujeme

19augusta

POZVÁNKA PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

Autor: Rada rodičov, Vedenie MŠ
POZVÁNKA PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍVÁŽENÍ RODIČIA!

Srdečne Vás pozývame na

PLENÁRNE ZASADNUTIE

rodičov novoprijatých detí na šk. rok 2019/20, ktoré sa bude konať dňa 21. AUGUSTA 2019 o 15,30 h. v zasadacej miestnosti materskej školy.
Po jeho skončení sa uskutočnia TRIEDNE AKTÍVY v jednotlivých triedach (1. tr., 2.tr., 10.tr.).


Účasť nutná!

19augusta

Archív článkov šk. roka 2018/2019

kliknite - Archív 2018/2019