Aktuality

18febuára

DARUJTE 2% Z DANE

Autor: Mgr. Alenka Uličná - predseda rodičovského združenia
Darujte 2% z vašich daní
Darujte 2% z vašich daní

Vážení spoluobčania, rodičia a priatelia,

cieľom a úlohou Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova je najmä podpora vzdelávania a výchovy našich detí, podpora ich aktivít v materskej škole a uskutočňovanie rôznych záujmových podujatí. Na realizáciu týchto cieľov sú nevyhnutne potrebné určité finančné prostriedky, ktoré získavame aj vďaka členským príspevkom, vďaka Vašim sponzorským darom a pod. Jedným z ďalších spôsobov získania tak potrebných zdrojov je možnosť použitia 2% zo zaplatenej dane z príjmov právnických a fyzických osôb (podnikateľov i zamestnancov).

Dovoľujeme si Vás preto osloviť a požiadať o poukázanie 2% z Vami zaplatenej dane z príjmov v prospech nášho občianskeho združenia.
Čo je potrebné urobiť:
Fyzická osoba – zamestnanec, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie dane* môže vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu obč. združeniu. Urobiť tak môže prostredníctvom priloženého „VYHLÁSENIA“, ktoré treba vyplniť a do 30. apríla 2018 predložiť príslušnému daňovému úradu. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vyplní zamestnávateľ. O vykonanie zúčtovania dane treba zamestnávateľa požiadať do 15. februára 2018. Zamestnávateľ je povinný zúčtovanie vykonať do 31. marca 2018. Fyzická osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, môže v ňom vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu obč. združeniu. Urobiť tak môže prostredníctvom príslušnej kolónky v daňovom priznaní do 31. marca 2017. (DP FO typ A – VIII. ODDIEL – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO... DP FO typ B – XII. ODDIEL - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO...) Právnická osoba môže taktiež v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu obč. združeniu.

Urobiť tak môže prostredníctvom príslušnej kolónky v daňovom priznaní do 31. marca 2018. (DP PO – IV.časť na strane 7). Potrebné údaje: IČO: 173196171276 Právna forma: občianske združenie Obch. meno/názov: Rodičovské združenie pri MŠ Jurkovičova Sídlo: Jurkovičová 17 08001 Prešov. Prikladáme tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO, podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v z.n.p., ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. V prípade potreby ďalšie tlačivá nájdete na sekretariáte materskej školy.

Vopred ďakujeme za poukázané prostriedky, pochopenie a Vašu podporu. Získané zdroje použijeme v súlade s cieľmi, úlohami a stanovami občianskeho združenia. V roku 2018 Vám prajeme veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov a tešíme sa na stretnutia v rámci aktivít Rodičovského združenia MŠ Jurovičova.

Mgr. Alenka Uličná

7februára

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
7februára

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Všetky dôležité informácie pre rodičov

Riaditeľstvo MŠ Jurkovičova 17, Prešov oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2018 - 2019 bude prebiehať v súlade s platnou legislatívou (novelou školského zákona § 20 ods. 2 s účinnosťou od 1.9.2015), v čase

od 16. apríla do 11. mája 2018.


 1. Žiadosť do MŠ je dostupná na webovom sídle školy ( Súbor PDF - dokument PDF) alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo v budove MŠ. Bližšie informácie na tel. čísle 051/7775011 a 0911 215966.
 2. Žiadosť musí byť vyplnená, podpísaná oboma rodičmi a potvrdená pediatrom. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí si zákonný zástupca dieťaťa vyzdvihne v termíne dohodnutom s vedením školy a prevezme si ho proti podpisu osobne v MŠ.
 3. Materská škola prednostne prijíma deti:
  • rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • deti s odkladom povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky
  • deti, ktoré majú súrodencov v našej MŠ
  • deti od dvoch rokov veku
 4. Pri prijímaní deti mladších ako 3 roky by deti mali:
  • zvládať odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas
  • spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, umývanie sa, pýtanie sa na WC)
  • primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou
  • mali by mať osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, držať lyžicu...)

2februára

Konečne sa tešíme – SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ zavítala aj k nám...

Autor: p.uč. Mgr. Marcela Mrázová
Konečne sa tešíme – SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ zavítala aj k nám...Pričarovali sme SNEŽNÝCH ŠKRIATKOV a poprosili sme ich,
aby pomohli našej SNEHOVEJ KRÁĽOVNEJ prikryť svojou
snežnou perinou všetko navôkol a samozrejme, aby jej
pomohli i rozvešať cencúle do všetkých kútov.
Zrazu, keď sme vyšli von bolo celé okolie našej MŠ
pokryté bielou perinou a SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ nám rozštípala
líčka a konečne sme sa tešili zo snehu a mohli sme šantiť
do sýtosti a hrať so snehom, veď sa na to pozrite :)


Fotografie

2februára

DOPOLUDNIE S DINOSAURAMI

Autor: p.uč. Valéria Pastirová
DOPOLUDNIE S DINOSAURAMIDo našej materskej školy sme dostali plagát, ktorý nás pozýval pozrieť sa do OC Eperia na svet dinosaurov a to vo forme interaktívneho zážitku v augmentovanej realite. Tak sme sa my, deti 3.triedy, dňa 17. 1. 2018 dopoludnia, za nimi vybrali. Na projekcii sme sa s dinosaurami zabavili a vyšantili do sýtosti, čo bolo vidieť na našich rozžiarených tváričkách. Lenže nastal čas vrátiť sa do materskej školy. Keďže sme všetci boli hladní ako dinosaury, radšej sme sa vybrali predsa len späť. Celou cestou sme rozprávali o tom, ako sme sa pobavili. Na záver sa chceme zvlášť poďakovať pani učiteľke M. Michálkovej, že s nami strávila pekné dopoludnie v OC Eperia.

8januára

PRAX ŠTUDENTIEK PEDAGOGICKEJ FAKULTY

Autor: Maťka Maniková, Mimka Valengová, Danka Olejárová - študentky PF
PRAX ŠTUDENTIEK PEDAGOGICKEJ FAKULTYSme študentky z Pedagogickej fakulty druhý ročník magisterský. Počas štúdia nám škola zabezpečuje každý semester prax v cvičných materských školách. Sme rady, že pani riaditeľka nám umožnila ako študentkám realizovať prax na tejto MŠ – Jurkovičova.
Naša cvičná pani učiteľka bola Bc. Ľubica Damankošová. Priznáme sa, že už na prvý pohľad bolo vidieť, že pre túto prácu bola "ako stvorená". V dobrej nálade, s úsmevom na tvári a veľkým entuziazmom nás privítala spoločne aj s deťmi. Cítili sme sa tu veľmi príjemne.
Čo sa týka triedy nás najviac zaujal Zázračný ateliér v ktorom si deti maľujú, kreslia a vyrábajú rôzne výrobky a taktiež aj klavír na ktorom pani učiteľka "vyhrávala" a spríjemňovala, ako nám tak aj deťom každý deň. Trieda je veľmi dobre vybavená – majú miesto na hranie, stoly, kde sa stravujú ale aj hrajú a taktiež miestnosť, kde odpočívajú. Okrem triedy, kde sme praxovali sme mali možnosť navštíviť aj iné triedy, ktoré boli vybavené rovnako ako tá, v ktorej sme boli my.
Veľmi nás prekvapilo a zároveň aj potešilo, že sme mali možnosť sa zúčastniť na spoločenských podujatiach MŠ - Ujo Ľubo, rozsvietenie stromčeka, bábkové divadlo, či neodmysliteľní Mikuláš a čert.
Počas jedného týždňa sme pripravovali spoločne aj s pani učiteľkou a deťmi Vianočnú besiedku pre rodičov, rôzne výzdoby triedy a vystúpenie.
Na záver by sme chceli veľmi pekne poďakovať pani učiteľke Ľubke a taktiež aj jej kolegyni Valike, ktoré nás uistili a motivovali v tomto povolaní, ktoré je tak krásne a zároveň náročné, ale ak človeka baví a napĺňa – ako bolo vidieť na nich "že sa pre túto prácu narodili", tak to nie je práca ale koníček!

Sme rady, že sme tu mohli byť a odísť o čosi múdrejšie, skúsenejšie a nabité pozitívnou energiou. Za to Vám ĎAKUJEME!

23decembra

PF 2018

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
PF 2018Pokojné, láskyplné Vianoce a P.F. 2018 Vám želá

Tatiana Daráková a kolektív zamestnancov MŠ Jurkovičova 17, Prešov

21decembra

ZDRAVÝ ÚSMEV

Autor: p.uč. V. Pastirová
ZDRAVÝ ÚSMEV...Zúbky, zúbky, čisté zrazu mám, zúbky zvládam umývať si sám. Od pondelka až do nedele, zúbky nech sú zdravé, veselé.... Slová tejto piesne deti dobre poznajú od obľúbeného speváka Mira Jaroša. Obľúbili si aj študentky z Katedry dentálnej hygieny, ktoré k deťom do predškolských tried prichádzali raz v mesiaci s projektom Zdravý úsmev, aby im hravou formou cez rozprávky priblížili dôležitosť čistenia zúbkov a význam ovocia a zeleniny v strave. Veľmi ich potešilo pozvanie do ich veľkej školy. Tak sa deti 3., 8. a 12. triedy vybrali na návštevu do školy. V škole nás pekne privítali, rozdelili do skupín a rozišli sme sa do troch učební. Deti boli spočiatku trochu nesmelé, ale to netrvalo dlho. Študenti im ochotne a trpezlivo vysvetľovali načo sa používajú jednotlivé zubárske nástroje a deti si ich na figurínach mohli vyskúšať. V druhej učebni, už si mohli vyskúšať aj polohovanie zubárskeho kresla, odsávačku... Deti boli veľmi nadšené z možnosti všetko si vyskúšať. V tretej učebni, študentka deťom pustila rozprávku Maškrtná veverička a porozprávali sa o tom, čo sa jej prihodilo. Triedili zdravé a nezdravé potraviny. Študenti na záver deťom na rozlúčku darovali omaľovanky.
Do materskej školy sme odchádzali plný zaujímavých a nevšedných zážitkov.


Fotografie

21decembra

ROZSVECOVANIE STROMČEKA

Autor: p.uč. Mgr. Magdaléna Michálková
ROZSVECOVANIE STROMČEKASvieť nám stromček jagavý... sa v pondelok 4. decembra rozliehalo areálom našej materskej školy. Veď aké by to boli Vianoce bez vianočného stromčeka? Bez neho by nás náš vzácny hosť nenašiel.
A preto sa naši škôlkari zišli okolo krásneho vysokého smreka na dvore. Najprv mu zaspievali deti z 3. triedy, no stromček nič. Vyskúšali to aj deti z 8. a 12. triedy, ale stromček nie a nie zažiariť. Nakoniec sme spoločne vyslovili čarovnú formulku Čáry – máry, nech stromček žiari! a čuduj sa svete, stromček sa zaligotal krásnymi farbami.
Všetci sme mali veľkú radosť. Veď sme sa chystali na príchod Mikuláša a takto mal cestu krásne osvetlenú.
Teraz už čakáme na Ježiška. Veríme, že ani on nezablúdi.
Krásne Vianoce!


Fotografie

17decembra

MIKULÁŠ

Autor: p.uč. Mgr. B. Semanco (11. trieda)
MIKULÁŠ
Mikuláš, Mikuláš priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Nadlho odložíš sladký spánok,
kým dary nevložíš do topánok.
Mikuláš, Mikuláš ty veľký svätý,
každý rok myslievaš na dobre deti.6.12. prišiel Mikuláš aj k nám a prichystal nám prekvapenie. Priniesol balíčky, na ktorých sme si pochutnali. Síce nás trošku vystrašil jeho pomocník čertík, no keď sme zistili, aký je milý, hneď nám zdvihol náladu. Vianočne naladení sme sa zahľadeli a započúvali do rozprávky O ZLATEJ RYBKE PIRANI, ktorá sa nám veľmi páčila. Potom nás čakala mikulášska nálada, ktorú sme si s pani učiteľkami naplno užili.

17novembra

VEČERNÍČEK V MATERSKEJ ŠKOLE

Autor: p.uč. M. Hympánová (5. trieda)
VEČERNÍČEK V MATERSKEJ ŠKOLEDo tajomnej atmosféry sa 26. októbra 2017 ponorila celá naša materská škola. V každej triede sa vzduchom vznášali netopiere a vrany, duchovia, strašidelné balóny. Pavúky do svojich sieti zamotali všetko čo im prišlo do cesty. Svetielka v podobe tekvičiek, duchov a rôznych lampášikov túto atmosféru ešte viac podfarbovali. A aby toho ešte nebolo málo, sem-tam preleteli na svojich metlách čarodejnice. Až na jednu, tej sa prelet nevydaril...
Ale naše deti s rodičmi nič neodradilo od tvorivej práce, dobrej nálady a zábavy. V každej triede sa lepilo, strihalo, maľovalo, z tekvíc sa vyrábali lampáše. Po práci prišlo na rad zaslúžené občerstvenie, pre deti guláš a pre rodičov ochutnávka nátierok a šalátov, ktoré nachystali naše šikovné tety kuchárky. A kto mal veľmi mlsný jazýček, ten si pochutnal na ovocí s čokoládou. Samozrejme že nechýbal ani živý večerníček Čarovné kapsy v podaní hercov z divadla Cililing, kde deti so zatajeným dychom sledovali rozprávku, zatiaľ čo ich rodičia živo diskutovali.
Na VEČERNÍČKU ktorý organizujeme každý rok a ktorý bol súčasťou Dňa materských škôl, sa zúčastnilo 100 detí so svojimi rodičmi, kde sa opäť potvrdila dobrá spolupráca školy a rodiny. Touto cestou chceme poďakovať všetkým kolegyniam za ich tvorivý prístup, vynaliezavosť a za ich spoluprácu.


Fotografie

17novembra

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PU

Autor: p.uč. K. Galmišová (12. trieda)
DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PUČo je to kafulta? Spýtala sa Klaudia v stredu ráno. Fakulta sa povie správne. Je to škola, kde sa chodia učiť budúci páni učitelia a učiteľky, dostalo sa vyčerpávajúcej odpovede Klaudii a ostatným deťom z 12. triedy, ktoré sa vybrali 25. októbra 2017 na Pedagogickú fakultu kresliť, tancovať, spievať..., jedným slovom zabávať sa spolu s deťmi z iných prešovských materských škôl.
Zábavy bolo až až. Deti najprv prekonali močiar, skákali po stopách, ktoré za sebou nechal obor. Od radosti že to zvládli, zatancovali si tanec Limbo. Prekrásne im líčka pomaľovali a brušká nakŕmili. Krásny jesenný strom kreslili, listy naň lepili. Nezabudli ich spočítať.
Na rozlúčku si spolu s budúcimi učiteľmi, učiteľkami a rozprávkovými postavičkami hymnu materských škôl zaspievali. Takýto zábavný deň zažili naši predškoláci na "kafulte" Možno raz na tej istej fakulte budú študovať.


Fotografie

7novembra

POHYBOVÝ FESTIVAL MŠ

Autor: p.uč. Mgr. Silvia Švabíková (3. trieda)
POHYBOVÝ FESTIVAL MŠDňa 22. septembra 2017 sa deti 3., 8. a 12. triedy vyzbrojení pršiplášťom, batohom s prezuvkami vybrali do ZŠ na Sibírskej ulici v Prešove na pohybové dopoludnie. Športovo oblečení a plní očakávaní sme vstúpili do veľkej telocvične. Tu nás čakali tréneri CFT Academy, ktorí pre nás tento deň pripravili.
Po úvodnom nástupe a privítaní nám tréneri vysvetlili ako budeme postupovať. Na deti čakalo 6 stanovíšť, v ktorých plnili tieto úlohy: triafali do cieľa, prenášali predmety, zbierali kužele podľa určenej farby, vykonávali pohyby napodobňujúce pohyby zvierat a iné. V týchto aktivitách deti rozvíjali svoju rýchlosť, silu, vytrvalosť, priestorovú orientáciu, koordináciu tela a končatín. Po prejdení 3 stanovíšť deti mali jedno kolo na vydýchanie a doplnenie tekutín.
Na záver sme si nastúpili do zástupov, tréneri zhodnotili výkon detí a odovzdali im sladkú odmenu. Do MŠ sme sa vrátili trocha vyčerpaní avšak s úsmevom na tvári, v dobrej nálade a s novými zážitkami.


Fotografie

19októbra

POZVÁNKA NA VEČERNÍČEK V MATERSKEJ ŠKOLE

Autor: kolektív MŠ
POZVÁNKA NA VEČERNÍČEK V MATERSKEJ ŠKOLEVÁŽENÍ RODIČIA!

Srdečne Vás pozývame na školskú akciu

VEČERNÍČEK V MATERSKEJ ŠKOLE
Dátum: 26.10.2017 od 15,00 hod.
Miesto konania: triedy MŠ, zasadacia miestnosť

PROGRAM:

1. Aktivity rodičov s deťmi a učiteľkami v triedach (15,00 - 16,30 hod.)
2. Podávanie guľášu pre deti (16,30 - 17,00 hod.)
3. Divadielko Cililing - rozprávka ČAROVNÉ KAPSY o 17,00. hod.
4. Hodinka otázok a odpovedí s vedením školy spojená s ochutnávkou školských dobrôt, v rámci Svetového dňa výživy + možnosť individuálnych konzultácií v čase prebiehania divadelného predstavenia

15októbra

SOKOLIARI V MŠ

Autor: p.uč. Valéria Pastirová
SOKOLIARI V MŠDňa 28. 9. 2017 k nám do materskej školy zavítal sokoliar zo svojimi piatimi úžasnými dravcami. Tieto dravce sú zo sokoliarskej skupiny HORUS – Košice. Mali sme možnosť obdivovať krásu dravcov, spôsob života, krásu ich letu a lovecké nadanie. Pozorovali sme rýchlosť sokola útočiaceho na korisť, z veľkej výšky vracajúceho sa k sokoliarovi, nečujný let výra a myšiaka štvorfarebného s poslušnými príletmi tesne nad hlavami či ladný let plamienky driemavej. Deti touto akciou boli nadšené a dve odvážne dievčatká si mali možnosť vyskúšať prílet dravca aj na vlastnú ruku za asistencie sokoliara. Deti s veľkou chuťou sa popoludní pustili do kreslenia dravcov a tešia sa na ich ďalšiu návštevu.


Fotografie

22augusta

POZVÁNKA NA PLENÁRNE ZASADNUTIE

Autor: Rada rodičov, Vedenie MŠ
POZVÁNKA NA PLENÁRNE ZASADNUTIEVÁŽENÍ RODIČIA!

Srdečne Vás pozývame na

PLENÁRNE ZASADNUTIE

rodičov novoprijatých detí na šk. rok 2017/18, ktoré sa bude konať dňa 28. AUGUSTA 2017 o 15,30 h. v zasadacej miestnosti materskej školy.
Po jeho skončení sa uskutočnia TRIEDNE AKTÍVY v jednotlivých triedach (4. tr., 6.tr., 11.tr.).


Účasť nutná!

22augusta

ČO VAŠE DIEŤA POTREBUJE V MATERSKEJ ŠKOLE?

Autor: Tatiana Daráková - riaditeľka MŠ
ČO VAŠE DIEŤA POTREBUJE V MATERSKEJ ŠKOLE?
Zoznam vecí potrebných k začiatku školského roka.

 • čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa podpísané zákonným zástupcom (tlačivo k dispozícii v triedach)
 • vhodné prezuvky
 • pohodlné oblečenie
 • náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.)
 • pyžamo
 • vešiak
 • plastový pohár, zubná kefka
 • plastový pohár na pitný režim
Prosíme rodičov, aby mali deti svoje veci označené menom a priezviskom, minimálne iniciálkami.
Čo sa týka ďalších potrieb pre deti (cvičebné úbory, potreby do sauny), budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami z plenárnej schôdze, či triednych aktívov.
Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.
Ďakujeme!

Zoznam detí v triedach pre školský rok 2017/2018 + variabilný symbol - kliknite tu.

22augusta

Archív článkov šk. roka 2016/2017

kliknite - Archív 2016/2017